گزارش مصور آزمایشگاه شیمی فروردین 1401  
     
 
تجزیه آب اکسیژنه در کنار کاتالیزگر  
     
 
انجام آزمایش واکنش فلزهای گروه اول و دوم با آب و شناسایی هیدروژن  
     
 
گزارش آزمایشگاه شیمی بهمن ماه 1400  
 
 
     
 
زورآزمایی با شیمی