معرفی امکانات آزمایشگاه زیست  
 
 
مولاژهای کلی که قرارگیری اندام های مختلف در بدن را در اختیار دانش آموز قرار می دهد.
مولاژ های اسکلت که اسکلت کلی بدن و تعداد استخوان ها و شکل هر یک را به نمایش می گذارد.
مولاژ رحم مادر در نه ماه بارداری که به یادگیری بیشتر و بهتر این مباحث کمک می کند.
مولاژ های کامل چشم که اجزای چشم انسان را به طور کامل نشان می دهد.
مولاژ های گوش که به طور کامل بخش های مختلف گوش و استخوان های آن را به نمایش می گذارد.
مولاژ های کامل قلب که تمامی قسمت های بطن و دهلیز و انواع ماهیچه های قلبی را نشان می دهد.
مولاژ کامل دستگاه گوارشی که محل قرارگیری اجزای شکم را به طور دقیق به نمایش می گذارد.
15 عدد میکروسکوپ نوری و مجموعه کاملی از نمونه های بافت انسانی و گیاهی،
مولاژ های شش های انسان و اجزای ریز آن،
مولاژ های مغز که به طور کامل اجزای مغز انسان را به نمایش می گذارد.