دبیرستان فرزانگان 6
اخبار
 
 
 
  تصویر گردان  
 
 
 
   
 
 
  آزمایشگاه زیست  
 
 
 
   
 
 
  معرفی امکانات و فضای آزمایشگاه زیست دبیرستان  
 
 
 
این آزمایشگاه دارای تجهیزات زیر می باشد:
 • متصل به اینترنت از طریق دو سیستم کامپیوتری
 • ست کامل مولاژهای بدن انسان و نیم تنه
 • انکی باتور
 • اوتوکلاو
 • دستگاه اسپکتروفتومتر UV ویزیبل Unico 2100
 • میکروسکوپ های نوری- دوچشمی و استریواسکوپ
 • کیت رنگ آمیزی گرم
 • ترازوی دیجیتال
 • کیت تشریح
 • مواد شیمیایی و رنگ آمیزی بافت گیاهی و جانوری
 • و تجهیزات مورد نیاز آزمایشات سال اول و دوم دبیرستان و پژوهش...