آزمایش های پایه دوم  
     
 
آزمایش های پایه سوم  
     
 
آزمایش های پایه چهارم  
     
 
معرفی امکانات وفضای آزمایشگاه فیزیک دبیرستان  
این آزمایشگاه که در طبقه سوم دبیرستان قرار دارد دارای تجهیزات زیر می باشد:
 • متصل به اینترنت از طریق دو سیستم کامپیوتری
 • منبع تغذیه "های ولتاژ"
 • کیت نوری
 • دستگاه سقوط آزاد
 • انواع خازنها و مقاومت های کربنی
 • واندوگراف
 • الکتروسکوپ
 • استروبوسکوپ
 • ست کامل سطح شیبدار
 • منابع تغذیه های مختلف
 • گهواره نیوتن
 • و کلیه تجهیزات آزمایشات سال دوم و سوم دبیرستان و مورد نیاز پژوهش
     
 
 
     
 
روز آزمایشگاه