دپارتمان ریاضی  
تحصیلات تدریس
خانم لیلا مظاهریان کارشناسی ریاضی ریاضی پایه دهم
خانم لاله رامین موید  کارشناسی ریاضی  ریاضی پایه دوازدهم 
خانم شادی گودرزی  کارشناسی ارشد ریاضی محض 
ریاضی پایه یازدهم 
خانم افسانه ثمره حسینی  کارشناسی ارشد ریاضی محض  هندسه پایه دهم 
خانم لیلا حیدر زاده 
کارشناسی ارشد ریاضی محض 
هندسه پایه یازدهم
خانم مریم بهنام کارشناسی  ریاضی  حسابان پایه یازدهم 
خانم الهام برادران کارشناسی ارشد ریاضی حسابان پایه دوازدهم 
خانم پروین پرهامی کارشناسی  ریاضی  حسابان پایه دوازدهم 
آقای سید مسعود طایفه کارشناسی ارشد ریاضی  ریاضی پایه دوازدهم 
آقای نصیر کریمی جوانی کارشناسی ارشد ریاضی  هندسه و گسسته پایه دوازدهم
     
 
دپارتمان شیمی  
رتحصیلات تدریس
خانم کیانا اسفندیاری دانشجوی دکترا شیمی آلی شیمی پایه دهم
خانم سعیده عفاف کارشناسی شیمی شیمی پایه یازدهم
خانم نگار فرهادی کارشناسی شیمی کاربردی آزمایشگاه شیمی
آقای محمدطه مهدوی دکتری داروسازی شیمی پایه دوازدهم
آقای احسان عزیز آبادی کارشناسی شیمی محض شیمی پایه دوازدهم
     
 
دپارتمان عمومی  
تحصیلات تدریس
خانم اکرم سیدخراسانی کارشناسی بهداشت عمومی آمادگی دفاعی دهم و محیط زیست یازدهم 
خانم الناز مالکی   کارشناسی شیمی کاربردی   تربیت بدنی پایه دهم و یازدهم
خانم الهه فرمد کارشناسی ارشد جامعه شناسی کارآفرینی پایه یازدهم 
خانم نیلوفر جعفری دانشجوی کارشناسی سواد رسانه پایه دهم 
     
 
دپارتمان زبان  
تحصیلات تدریس
خانم مهرناز افشار کارشناسی ارشد زبان شناسی زبان پایه یازدهم
خانم اشرف السادات حسینی کارشناس زبان انگلیسی زبان پایه دوازدهم 
آقای مصطفی عزیزالله کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی زبان پایه دوازدهم 
 
     
 
دپارتمان عربی  
تحصیلات تدریس
خانم زهرا محمدی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی عربی پایه دهم
خانم مریم میرزایی کارشناسی ارشد علوم عرفانی عربی پایه یازدهم
خانم لیلا رضائی کارشناس حقوق عربی پایه یازدهم
آقای صادق پاسکه کارشناسی ارشد ادبیات عرب عربی پایه دوازدهم 
 
     
 
دپارتمان معارف  
 
 
تحصیلات تدریس
خانم فاطمه ارسطویی کارشناسی ارشد  فلسفه دین و زندگی پایه دوازدهم
خانم فاطمه علاقه بندی دکترا علوم قرآن و حدیث دین و زندگی پایه یازدهم
خانم مریم یراقی کارشناسی ارشد حقوق دین و زندگی پایه دهم
     
 
دپارتمان ادبیات  
تحصیلات تدریس
خانم زهره شاهسون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی پایه دهم و یازدهم
خانم لیدا خدادوست  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  ادبیات پایه یازدهم
خانم الناز ابراهیمی  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی  ادبیات پایه دهم 
خانم آزاده شریفی  دکترای ادبیات  ادبیات پایه یازدهم و دوازدهم 
آقای حنیف افخمی ستوده  دکترای زبان و ادبیات فارسی  ادبیات  پایه دوازدهم
 
     
 
دپارتمان فیزیک  
 
تحصیلات تدریس
خانم شیوا رستم زاده دکترای فیزیک فیزیک پایه یازدهم
خانم مرضیه علیخانی کارشناسی ارشد کامپیوتر فیزیک پایه دهم
خانم فریبا حضرتی کارشناسی فیزیک  فیزیک پایه دهم و یازدهم
خانم منیرالسادات موسوی کارشناسی فیزیک کاربردی آزمایشگاه فیزیک
آقای هادی ابوحمزه کارشناسی هوا و فضا فیزیک  پایه دوازدهم
آقای نوید شاهی کارشناسی مهندسی مکانیک  فیزیک پایه دوازدهم 
 
 
     
 
دپارتمان علوم اجتماعی  
تحصیلات تدریس
خانم فوزیه حاجی زاده کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی جغرافیا پایه دهم و یازدهم
خانم آذر نوری  کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی جغرافیای پایه دوازدهم
خانم فاطمه امیر خانی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی روانشناسی پایه یازدهم 
خانم لیلا ورهرام  دکترای زبان های باستانی تاریخ پایه دهم 
خانم فخری امام جمعه  کارشناسی ارشد علوم تربیتی اقتصاد پایه دوازدهم 
خانم فاطمه رئیس السادات کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی اقتصاد پایه دهم
خانم مرضیه پورذکریا کارشناسی ارشد جمعیت شناسی تفکر و جامعه شناسی پایه دهم و یازدهم
خانم عاطفه اسماعیلی کارشناسی ارشد فلسفه فلسفه یازدهم 
خانم فائزه حاج بهرامیان کارشناسی ارشد فلسفه  منطق دهم و فلسفه دوازدهم 
خانم حمیرا رنجبر عمرانی   کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی تاریخ پایه یازدهم 
خانم سمیه طباطبائی کارشناسی ارشد تاریخ   تاریخ پایه یازدهم و دوازدهم 
 
     
 
دپارتمان زیست و زمین شناسی  
 
تحصیلات تدریس
خانم مهتاب رحمانی کارشناسی ارشد زیست شناسی زیست پایه یازدهم
خانم مهدیه حسین پور کارشناسی ارشد مهندسی بافت زیست پایه دهم
خانم لیلی نظیف  کارشناسی ارشد زمین شناسی زمین شناسی پایه یازدهم 
خانم فاطمه بیجارچیان کارشناسی ارشد زیست شناسی آزمایشگاه زیست شناسی
آقای امید رهنمای کارشناسی ارشد زیست شناسی زیست پایه دوازدهم