آیین نامه انضباطی دبیرستان
 
تذکرات لازم
 
مقررات حضور و غیاب