دبیرستان فرزانگان 6
آیین نامه انضباطی دبیرستان
 
مقررات حضور و غیاب
 
تذکرات لازم