دبیرستان فرزانگان 6
  کادر اداری
خانم اکرم خرمی پور          :     مدیر داخلی- معاون اجرایی      (28  سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش)
خانم اعظم پورفرخی          :     معاون آموزشی                        (26  سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش)
خانم زیبا حاجی                 :     معاون پرورشی                        (28  سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش)
خانم مرضیه پورذکریا         :     سرپرست علوم انسانی            (10  سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش)
خانم زهراسادات نبوی       :     مسئول واحد پرورشی               (28  سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش)
خانم پریسا دری                :    مشاور پایه دهم                        (22 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش)
خانم اکرم سیدخراسانی     :    واحد بهداشت و آمادگی دفاعی   (30  سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش)
خانم منیره سادات موسوی  :    مسئول آزمایشگاه فیزیک          (31  سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش)
خانم طاهره خلیلی              :    مسئول آزمایشگاه زیست           (20  سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش)
  معاون آموزشی:
خانم مهدیه سلیمانی          :     مسئول پایه یازدهم
خانم فرزانه فصیحی           :     مسئول پایه دهم 
خانم آیلار حبیب زاده          :     مسئول واحد پژوهش 
خانم محدثه ویسی             :     مسئول واحد پرورشی 
خانم فاطمه ملازینلی           :     مسئول امور مالی
خانم الناز بشرزاد                :     مسئول امور دفتری 
خانم نرگس جانی               :     مسئول واحد فناوری 
خانم سمانه غنیمی              :    مسئول واحد آزمون 
خانم زهرا جانی                  :     مسئول روابط عمومی 
 
خانم لیلا محمودیان            :     مشاور بالینی 
خانم طاهره روشن طلب      :     مشاور پایه یازدهم
خانم فاطمه چوگان             :     مشاور علوم انسانی
خانم راحیل فراهانی            :     مشاور علوم انسانی