معاون آموزشی:
 
خانم خرمی پور:
سمت:                       مدیر داخلی 
میزان تحصیلات:       فوق لیسانس برنامه ریزی درسی
سوابق کاری:             27 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
     
   
مسئول سمعی بصری:
 
 
خانم جانی:
سمت:                     مسئول سمعی- بصری
میزان تحصیلات:     فوق لیسانس مدیریت
سوابق کاری:            4 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
     
   
سرپرست پایه دهم:
 
خانم پورذکریا:
سمت:                  سرپرست علوم انسانی
میزان تحصیلات:    فوق لیسانس جمعیت شناسی
سوابق کاری:         9 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
 
خانم رستم زاده:
سمت:                  سرپرست علوم پایه
میزان تحصیلات:    دکترای فیزیک
سوابق کاری:         5 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
 
     
   
پشتیبان تحصیلی:
 
خانم دری:
سمت:                  پشتیبان تحصیلی
میزان تحصیلات:     فوق لیسانس مدیریت آموزشی
سوابق کاری:          20 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
 
خانم گلناریان:
سمت:                  پشتیبان تحصیلی
میزان تحصیلات:    فوق لیسانس روانشناسی عمومی
سوابق کاری:         17 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
 
خانم سلیمی:
سمت:                  پشتیبان تحصیلی پیش دانشگاهی
میزان تحصیلات:     لیسانس کامپیوتر - نرم افزار
سوابق کاری:          13 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
 
خانم کافی:
سمت:                 پشتیبان تحصیلی پیش دانشگاهی
میزان تحصیلات:    لیسانس فیزیک
سوابق کاری:         12 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
 
خانم محسنی:
سمت:                 پشتیبان تحصیلی پیش دانشگاهی
میزان تحصیلات:    لیسانس دبیری ریاضی
سوابق کاری:         5 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
 
 
     
   
معاون فناوری:
 
خانم میاحی:
سمت:                          کارشناس فناوری
میزان تحصیلات:       فوق لیسانس ریاضی کاربردی
سوابق کاری:        10 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
     
   
مسئول مالی:
 
خانم نعیمی:
سمت:                    مسئول امور مالی
میزان تحصیلات:     لیسانس حسابداری
سوابق کاری:          5 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
     
   
معاون مالی:
 
خانم زینلی:
سمت:                       معاون امور مالی  
میزان تحصیلات:      لیسانس شیمی کاربردی
سوابق کاری:             6 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
     
   
مسئول دفتری:
 
خانم بشرزاد:
سمت:                        مسئول تایپ 
میزان تحصیلات:        لیسانس مدیریت دولتی
سوابق کاری:
               5 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
     
   
معاون فرهنگی:
 
خانم حاجی:
سمت:                      معاون فرهنگی  
میزان تحصیلات:       لیسانس دینی و عربی
سوابق کاری:            27 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
     
   
واحد سلامت
 
خانم سیدخراسانی:
سمت:                            مسئول واحد سلامت 
میزان تحصیلات:            لیسانس بهداشت
سوابق کاری:                 29 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
     
   
مسئول روابط عمومی:
 
خانم سینای صدر:
سمت:                  مسئول روابط عمومی
میزان تحصیلات:     لیسانس ارتباط تصویری
سوابق کاری:          -
     
   
معاون پایه دهم:
 
خانم سلیمانی:
سمت:                       معاون انضباطی پایه دهم
میزان تحصیلات:      لیسانس الهیات
سوابق کاری:             10 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
     
   
مسئول سرویس و تکثیر:
 
 
خانم مفیدی:
سمت:                      مسئول  سرویس
میزان تحصیلات:      فوق دیپلم علوم تجربی
سوابق کاری:            9 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
     
   
معاون پایه دهم:
 
خانم پورفرخی:
سمت:                   معاون پایه دهم
میزان تحصیلات:     فوق لیسانس مدیریت آموزشی
سوابق کاری:          25 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
     
   
مسئول کتابخانه :
 
خانم خلیلی:
سمت:                       مسئول کتابخانه
میزان تحصیلات:       دکترای علوم تربیتی، فوق لیسانس مدیریت آموزشی

سوابق کاری:             27 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش 
 
 
     
   
مشاور تربیتی:
 
خانم محمودیان :
سمت:                   مشاور تربیتی پایه دهم
میزان تحصیلات:     دکترای روانشناسی عمومی
سوابق کاری:          4 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
 
خانم اسکندری:
سمت:                  مشاور تربیتی پیش دانشگاهی
میزان تحصیلات:    فوق لیسانس روانشناسی
سوابق کاری:         
 
     
   
مسئول فرهنگی:
 
 
خانم فصیحی:
سمت:                        روحانی طرح روشنا
میزان تحصیلات:        سطح دو حوزه علمیه (معادل لیسانس)، فوق دیپلم کامپیوتر
سوابق کاری:             7 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
     
   
مشاور ارشد:
 
آقای احمدیان:
سمت:                 مشاور ارشد پیش دانشگاهی
میزان تحصیلات:   لیسانس
سوابق کاری:        17 سال سابقه همکاری در اموزش و پرورش
 
     
   
مسئول پژوهش:
 
خانم درویش:
سمت:                 مسئول پژوهش
میزان تحصیلات:   لیسانس فیزیک
سوابق کاری:        22 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش
 
خانم دولابی
سمت:                     مسئول پژوهش
میزان تحصیلات:        فوق لیسانس مترجمی زبان
سابق کاری:             1 سال سابقه همکاری در آموزش و پرورش