کادر اجرایی  
 
 
 

تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

 

     
1
کارشناسی ارشدتاریخ جهان معاونت آموزش  مهناز نقدعلی
2
کارشناسی علوم اجتماعی معاونت اجرایی - مسئول پژوهش زهرا سادات نقوی الحسینی
3
کارشناسی کار و فناوری معاونت پرورشی راشین خلیلی
4
کارشناسی ارشد جمعیت شناسی سرپرست علوم انسانی مرضیه پورذکریا
5
کارشناسی ارشد علوم تربیتی  معاون فناوری  مهوش حسینی
6
کارشناسی حسابداری مسئول امور مالی و حسابدار نیلوفر محبی
8
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
مسئول پایه یازدهم 
مسئول فناوری 
نرگس جانی
8
کارشناسی ژنتیک
 
مسئول پایه دهم 
مسئول فناوری پایه دهم و دوازدهم 
حنانه بنایی
فاطمه جعفری
9
دکتری روانشناسی بالینی مشاور بالینی  فریبا دلبرنسب
10
کارشناسی جغرافیا مشاور تحصیلی دوازدهم انسانی فاطمه اخلاقی
11
کارشناسی ریاضی محض مشاور تحصیلی دوازدهم تجربی الهه نظری
12
کارشناسی ارشد مشاوره مشاور تحصیلی دوازدهم ریاضی مهتاب ابراهیمی
13
     
14
کاردانی حسابداری مسئول روابط عمومی زهرا جانی
15