Top
سال تحصیلی 1401-1402
اسامی 
 
 
 
 
 
 
 
 
اسامی پذیرفته شدگان  مردوم المپیاد سال 1399
علیرغم تمام چالشهای پیشآمده در روند المپیاد با توجه به شرایط کرونایی با این حال دخترانمان موفق شدند در مرحله دوم المپیاد ادبی پذیرفته شوند این موفقیت حاصل پشتکار آنها و حمایت خانواده هاو دبیران است.
 
المپیاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اهداف کارگروه علوم انسانی
ویدئویی از سفر علمی-آموزشی «کاریز»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ویدئویی از رویداد بازی «راز سرسرا»