دبیرستان فرزانگان 6
  آزمایشگاه شیمی  
 
 
         
  خانم عفاف  
 
 
         
 
  تصاویر
  اطلاعیه