آغاز اردوی مطالعاتی پایه یازدهم
 
ارائه کارنامه میان ترم اول پایه یازدهم
 
 
در تاریخ 97/9/11 کارنامه های دانش آموزان پایه یازدهم پس از سخنرانی مدیریت محترم سرکار خانم صادقیان و
 برگزاری جلسه آموزش خانواده توسط خانم دکتر محمودیان به اولیا محترم ارائه گردید.
 
ارائه کارنامه پایه دهم
 

در تاریخ 97/9/10 کارنامه های میان ترم اول دانش آموزان پایه دهم پس از سخنرانی مدیریت محترم سرکار خانم صادقیان و
 برگزاری جلسه آموزش خانواده توسط خانم دکتر محمودیان به اولیا محترم ارائه گردید.
 
جلسه ی تجربه ی دینی
 
اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری 97-رشته تجربی