اردوی تفریحی اصفهان
 
جلسه توجیهی اردوی راهیان نور
 
 
 
 
 
 
 
جلسه توجیهی اعزام اردوی راهیان نور در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۵ در حیاط مدرسه برگزار گردید.