اردوی تفریحی اصفهان  
     
 
جلسه توجیهی اردوی راهیان نور  
 
 
 
 
 
 
 
جلسه توجیهی اعزام اردوی راهیان نور در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۵ در حیاط مدرسه برگزار گردید.