برگزاری جلسه انجمن اولیا مربیان آبان ماه  
 
دومین جلسه
کارگزار انجمن اولیا مربیان با سرویس
     
 
اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان  
 
 
اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان:
معارفه و انتخابات هیات رئیسه 
سال تحصیلی 98
 
     
 
تقدیر از اولیای فعال انجمن