دبیرستان فرزانگان 6
  افتخارات سال 97-96 
  افتخارات سال 95-94 
  دستاوردهای ورزشی دبیرستان
کسب مقام قهرمانی در رشته دومیدانی 200 متر

کسب مقام قهرمانی در رشته هندبال

کسب مقام قهرمانی در رشته دومیدانی

کسب مقام قهرمانی در رشته فوتسال در سطح منطقه
 

افتخارات ورزشی دبیرستان در مسابقات منطقه

کسب مقام قهرمانی منطقه در مسابقات فوتسال


 
 
 
 
 
 
 
 


کسب مقام قهرمانی منطقه در مسابقات شطرنج
کسب مقام قهرمانی منطقه در مسابقات آمادگی جسمانی


 

کسب مقام سوم منطقه در مسابقات شنا