شورای دانش آموزی98  
 
انتخابات شورایدانش آموزی به همراه معرفی منتخبین آن در سال تحصیلی1398
 
 
 
     
 
جلسه شورای دانش آموزی  
 
 
 
 
 
 
 
جلسه شورای دانش آموزی با حضور مدیریت محترم دبیرستان سرکار خانم صادقیان در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۵ برگزار گردید.
     
 
انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 98-97  

 

سه شنبه 97/8/1  وسایل مورد نیاز جهت برگزاری انتخابات آماده شد عوامل اجرایی در جایگاه مخصوص خود قرار گرفتند. تعرفه ها در اختیار منشی ها قرار گرفت. دانش آموزان در کنار میزها قرار گرفته و اسامی دانش آموزان منتخب خود را در تعرفه ها یادداشت و در صندوق انداختند. در تمام مراحل مدیریت و معاونین آموزشگاه برنحوه فعالیت دانش آموزان نظارت کامل داشتند.

روز چهارشنبه 97/8/2 نیز چهار نفر از عوامل اجرایی جهت شمارش آراء در نمازخانه حضور یافتند و با نظارت و همکاری معاون و مربی پرورشی آراء شمارش گردید.

     
 
اسامی منتخبین شورای دانش آموزی  
اسامی منتخبین شورای دانش آموزی دبیرستان فرزانگان6 دوره دوم (سال تحصیلی 98-97)
 
 
...میسا علی محمدی...
...هدیه گیاه تازه...
...نجمه آقاجانی...
...مرضیه دستوری...
...ندا نجاری...
...مریم محسنی...
...نفیسه مقنی زاده...
...حدیث صابری...
...زهرا معراجی...
...دانیا موسوی...
...معصومه نژاد علیجانی...
...ریحانه سلیمی...
...ریحانه شبانی...
...یوکابد مکی زاده...